تبلیغات

انجمن معلولین جسمی و حرکتی استان اردبیل آماده دریافت هرگونه نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا مطالب شما جهت درج در وبلاگ را می باشد.

پس یاری کنید ما را تا یاری کنیم یاری خواهان را

Email: maloulin.ardebil@yahoo.com

Tel: 0451 - 3363013